پنبه هیدروفیل

پنبه هیدروفیل

پنبه هیدروفیل

صد درصد پنبه خالص
غیر استریل
100 گرم